O časopisu

Linguistica Pragensia, ISSN 0862-8432 (print), 1805-9635 (online), jsou mezinárodní recenzovaný odborný časopis, který vydává dvakrát ročně Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (Ústav anglického jazyka a didaktiky, Ústav germánských studií, Ústav románských studií). Zaměření časopisu je synchronní i diachronní. LP byla založena v roce 1991 jako nástupce časopisu Philologica Pragensia (1958–1990). Jako příspěvky jsou vítány články, recenze či zprávy z oblasti fonologie, morfologie, syntaxe a slovotvorby, jakož i studie sociolingvistické a psycholingvistické, formální, komputační, kognitivní, kontrastivní i historické. Základní důraz je kladen na hlavní evropské jazyky, zejména románské a germánské, v případě kontrastivních studií ve vztahu k češtině.

Časopis vychází dvakrát ročně, od r. 2015 v režimu open access.

Linguistica Pragensia jsou citována v databázích European Reference Index for the Humanities (ERIH+), MLA International Bibliography, Bibliographie Linguistique / Linguistic Bibliography, The Year’s Work of Modern Language Studies, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, Bibliografia Językoznawstwa Slawistycznego (Slavic Linguistics Bibliography), Bibliografie české lingvistiky (Czech Linguistics Bibliography) a ulrichsweb. Počínaje rokem 2016 je časopis indexován v rámci  Emerging Sources Citation Index (Clarivate Analytics).

Časopis vychází od roku 2015 v režimu Open Access pod licencí CC BY-NC-ND 2.0

Nejsou účtovány žádné poplatky za podání, zpracování a publikování rukopisu.

ISSN 0862-8432 (Print)
ISSN 1805-9635 (Online)

Úvod > O časopisu