2021.1.1

>LINGUISTICA PRAGENSIA 2021 (31) 1

Optional valency complementations in Czech light verb constructions

Václava Kettnerová (Charles University, Prague)

 

 FULL TEXT   

 ABSTRACT (en)

This paper addresses Czech light verb constructions, partly revising principles of their syntactic structure formation formulated within the Functional Generative Description. It argues that obligatoriness of valency complementations should be reflected in these principles. Namely, the role of optional valency complementations of light verbs played in this process has been analyzed. This analysis has shown that in the cases where light verbs do not provide a sufficient number of valency complementations for the surface expression of semantic participants of predicative nouns, semantic participants of nouns make use of optional verbal complementations; namely ORIGin, LOCative and BENefactor have been attested in the VALLEX lexicon. In such cases, semantic participants can be expressed on the surface, either as optional verbal complementation or as nominal complementation. The distribution of verbal and nominal complementations have been observed in 1,600 light verb constructions extracted from the Czech National Corpus, with the result that the surface expression of these participants through the optional verbal complementations is strongly preferred (88% of verbal complementations and 12% of nominal ones). The semantic analysis has indicated that the optional verbal complementations are overrepresented as they cover broader semantic contexts than the corresponding nominal ones.

 KEYWORDS (en)

coreference, Czech, light verb constructions, optional verbal complementations, surface structure

 DOI

https://doi.org/10.14712/18059635.2021.1.1

 REFERENCES

Alba-Salas, J. (2002) Light Verb Constructions in Romance: A Syntactic Analysis. Ph.D. thesis. Cornell University.

Allerton, D. J. (2002) Stretched Verb Constructions in English. London/New York: Routledge.

Alonso Ramos, M. (2007) Towards the Synthesis of Support Verbs Constructions. In: Wanner, L. (ed) Selected Lexical and Grammatical Issues in the Meaning Text Theory, 97–137.
Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Apresjan, J. (2009) The Theory of Lexical Functions: An Update. In: Beck, D., K. Gerdes, J. Milićević and A. Polguère (eds) Proceedings of the fourth international conference on MeaningText Theory, 1–14. Montreal: OLST.

Baron, I. and M. Herslund (1998) Support Verb Constructions as Predicate Formation. In: Olbertz, H., K. Hengeveld and J. Sánchez García (eds) The Structure of the Lexicon in Functional Grammar, 99–116. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins.

Brinton, L. J. and M. Akimoto (1999) Collocational and idiomatic aspects of composite predicates in the history of English. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Butt, M. (1997) Complex Predicates in Urdu. In: Alsina, A., J. Bresnan and P. Sells (eds) Complex Predicates, 107–149. Stanford, Calif.: CSLI Publications.

Butt, M. (2010) The Light Verb Jungle: Still Hacking Away. In: Amberber M., B. Baker and M. Harvey (eds) Complex Predicates: Crosslinguistic Perspectives on Event Structure, 48–78. New York: Cambridge University Press.

Butt, M. and W. Geuder (2013) On the (Semi) lexical Status of Light Verbs. In: Cover N. and H. van Riemsdijk (eds) Semi-lexical Categories: The Function of Content Words and the Content of Function Words, 323–370. Berlin/New York: Walter de Gruyter.

Cantarini, S. (2004) Costrutti con verbo supporto. Italiano e tedesco a confronto. Bologna: Patron.

Cattell, R. (1984) Composite Predicates in English. Sydney/New York/London: Academic Press.

Choi, I. and S. Wechsler (2002) Mixed Categories and Argument Transfer in the Korean Light Verb Construction. In: Eynde, F. van, L. Hellan and D. Beerman (eds) Proceedings of the 8th International HPSG Conference, 103–120. Stanford, Calif.: CSLI Publications

Cinková, S. (2009) Words that Matter: Towards a Swedish-Czech Colligational Dictionary of Basic Verbs. Praha: ÚFAL.

Cruse, D. A. (1986) Lexical Semantics. Cambridge: Cambridge University Press.

Dixon, R. M. W. and A. Y. Aikhenvald (2006) Complementation. A Cross-Linguistic Typology. New York: Oxford University Press.

Grimshaw, J. and A. Mester (1988) Light Verbs and θ-Marking. Linguistic Inquiry 19/2, 205–232.

Gross, G. (1996) Prédicats nominaux et compatibilité aspectuelle. Langages 30/121, 54–72.

Gross, M. (1981) Les bases empiriques de la notion de prédicat sémantique. Langages 15/63, 7–52.

Hajič, J., E. Bejček, A. Bémová, E. Buráňová, E. Hajičová, J. Havelka, P. Homola, J. Kárník, V. Kettnerová, N. Klyueva, V. Kolářová, L. Kučová, M. Lopatková, M. Mikulová, J. Mírovský, A. Nedoluzhko, P. Pajas, J. Panevová, L. Poláková, M. Rysová, P. Sgall, J. Spoustová, P. Straňák, P. Synková, M. Ševčíková, J. Štěpánek, Z. Urešová, B. Vidová Hladká, D. Zeman, Š. Zikánová and Z. Žabokrtský (2018) Prague Dependency Treebank 3.5. Available at http://hdl.handle.net/11234/1-2621 [last accessed 22 August 2020]

Hajič J., E. Hajičová, J. Panevová, P. Sgall, O. Bojar, S. Cinková, E. Fučíková, M. Mikulová, P. Pajas, J. Popelka, J. Semecký, J. Šindlerová, J. Štěpánek, J. Toman, Z. Urešová and Z. Žabokrtský (2012) Announcing Prague Czech-English Dependency Treebank 2.0. In: Calzolari, N., K. Choukri, T. Declerck, M. U. Doğan, B. Maegaard, J. Mariani, A. Moreno, J. Odijk and S. Piperidis (eds) Proceedings of the 8th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2012), 3153–3160. İstanbul: European Language Resources Association.

Ježek, E. (2011) Verbes supports et composition sémantique. Cahiers de Lexicologie 98/1, 29–43.
Karimi-Doostan, G. (2005) Light verbs and structural case. Lingua 115/12, 1737–1756.

Kettnerová, V. (2017) Syntaktická struktura komplexních predikátů v češtině. Slovo a slovesnost 78/1, 3–24.

Kettnerová, V. and E. Bejček (2016) Distribution of Valency Complements in Czech Complex Predicates: Between Verb and Noun. In: Calzolari, N., K. Choukri, T. Declerck, S. Goggi, M. Grobelnik, B. Maegaard, J. Mariani, H. Mazo, A. Moreno, J. Odijk and S. Piperidis (eds) Proceedings of the 10th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016), 515–521. Paris: European Language Resources Association (ELRA).

Kettnerová, V. and M. Lopatková (2019) Reflexives in Czech from a Dependency Perspective. In: Gerdes, K. and S. Kahane (eds) Proceedings of the Fifth International Conference on Dependency Linguistics (Depling, Syntaxfest 2019), 14–25. Paris: Association for Computational Linguistics.

Kettnerová, V., M. Lopatková, E. Bejček and P. Barančíková (2018) Enriching VALLEX with Light Verbs: From Theory to Data and Back Again. The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics 111, 29–56.

Kilgarriff, A., V. Baisa, J. Bušta, M. Jakubíček, V. Kovář, J. Michelfeit, P. Rychlý and V. Suchomel (2014) The Sketch Engine: ten years on. Lexicography. Journal of ASIALEX 1/1, 7–36.

Kolářová, V. (2010) Valence deverbativních substantiv v češtině (na materiálu substantiv s dativní valencí). Praha: Karolinum.

Kolářová, V. (2014) Special valency behavior of Czech deverbal nouns. In: Spevak, O. (ed) Noun Valency, 19–59. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Kolářová, V., A. Vernerová and J. Verner (2019) Non-systemic valency behavior of Czech deverbal nouns based on the NomVallex lexicon. Jazykovedný časopis 70/2, 424–433.

Křen, M., V. Cvrček, T. Čapka, A. Čermáková, M. Hnátková, L. Chlumská, T. Jelínek, D. Kováříková, V. Petkevič, P. Procházka, H. Skoumalová, M. Škrabal, P. Truneček, P. Vondřička and A. Zasina (2017) Korpus SYN, verze 7 z 29. 11. 2018. Praha: Ústav Českého národního korpusu FF UK. Available at http://www.korpus.cz [last accessed 22 August 2020]

Lopatková, M., V. Kettnerová, E. Bejček, A. Vernerová and Z. Žabokrtský (2016) Valenční slovník českých sloves VALLEX. Praha: Karolinum.

Macháčková, E. (1979) Analytické konstrukce typu sloveso + abstraktní substantivum (Analytické vyjadřování predikátů). Praha: Ústav pro jazyk český ČSAV.

Macháčková, E. (1992) Je posesívní dativ volný, nebo vázaný? Slovo a slovesnost 53/3, 185–192.¨

Macháčková, E. (1994) Constructions with verbs and abstract nouns in Czech (analytical predicates). In: Čmejrková, S. and F. Štícha (eds) The syntax of sentence and text, 365–374. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Mel’čuk, I. A. (1982) Lexical Functions in Lexicographic Description. In: McCaulay, M. et al. (eds) Proceedings of the Eighth Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society, 427–444.

Mel’čuk, I. A. (1996) Lexical Functions: A Tool for the Description of Lexical Relations in a Lexicon. In: Wanner, L. (ed) Lexical Functions in Lexicography and Natural Language Processing, 37–102. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Miyamoto, T. (2000) The Light Verb Construction in Japanese. The Role of the Verbal Noun. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Mohanan, T. (1994) Argument Structure in Hindi. Stanford, Calif.: CSLI Publications.

Noonan, M. (2007) Complementation. In: Shopen, T. (ed) Language Typology and Syntactic Description, 52–150. Cambridge: Cambridge University Press.

Panevová, J. (1974–75) On Verbal Frames in Functional Generative Description I-II. The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics 22 and 23, 3–40, 17–52.

Panevová, J. (1994) Valency Frames and the Meaning of the Sentence. In: Luelsdorff, P. A. (ed) The Prague School of Structural and Functional Linguistics: A Short Introduction, 223–243. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Panevová, J., E. Hajičová, V. Kettnerová, M. Lopatková, M. Mikulová and M. Ševčíková (2014) Mluvnice současné češtiny 2. Syntax češtiny na základě anotovaného korpusu. Praha: Karolinum.

Piťha, P. (1971) Existuje dativ posesívní? Slovo a slovesnost 32/4, 301–312.

Piťha, P. (1984) Case frames of nouns. In: Sgall, P. (ed) Contributions to functional syntax, semantics, and language comprehension, 225–238. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Piťha, P. (1992) Posesivní vztah v češtině. Praha: AVED.

Polenz, P. von (1963) Funktionsverben im heutigen Deutsch: Sprache in der rationalisierten Welt. Düsseldorf: Pädagogischer Verlag Schwann.

Radimský, J. (2010) Verbo-nominální predikát s kategoriálním slovesem. České Budějovice: Jihočeská univerzita.

Razímová, M. (2004) Funkce adverbálního dativu v hloubkové a povrchové stavbě české věty. Diploma thesis, FF UK.

Sanromán Vilas, B. (2011) The Unbearable Lightness of Light Verbs: Are They Semantically Empty Verbs? In: Boguslavsky, I. and L. Wanner (eds) Proceedings of the 5th International Conference on Meaning-Text Theory, 253–263. Barcelona.

Sgall, P., E. Hajičová and J. Panevová (1986) The Meaning of the Sentence in its Semantic and Pragmatic Aspects. Dordrecht: Reidel.

Thompson, S. A. and P. J. Hopper (2001) Transitivity, clause structure, and argument structure: Evidence from conversation. In: Bybee, J. and P. Hopper (eds) Frequency and the emergence of linguistic structure, 27–60. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Uhlířová, L. and I. Kučerová (2017) Projektivnost. In: Karlík, P., M. Nekula, and J. Pleskalová (eds) CzechEncy — Nový encyklopedický slovník češtiny. Available at https://www.czechency.org/slovnik/PROJEKTIVNOST [last accessed 30 October 2020]

Urešová, Z., J. Štěpánek, J. Hajič, J. Panevová and M. Mikulová (2014) PDT-Vallex: Czech valency lexicon linked to treebanks. Available at http://hdl.handle.net/11858/00-097C-0000-0023-4338-F [last accessed 22 August 2020]

Urešová, Z., E. Fučíková and J. Šindlerová (2016) CzEngVallex: a bilingual CzechEnglish valency lexicon. The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics 105, 17–50.

Urešová, Z., E. Fučíková, E. Hajičová and J. Hajič (2019) Parallel Dependency Treebank Annotated with Interlinked Verbal Synonym Classes and Roles. In: Candito, M., K. Evang, S. Oepen and D. Seddah (eds) Proceedings of the 18th International Workshop on Treebanks and Linguistic Theories (TLT, SyntaxFest 2019), 38–50. Paris: Association for Computational Linguistics.

Vetulani, G. (2000) Rzeczowniki predykatywne języka polskiego. W kierunku syntaktycznego słownika rzeczowników predykatywnych. Poznań: Wydawnictwo naukowe UAM.

Wierzbicka, A. (1982) Why Can You Have a Drink When You Can’t *Have an Eat? Language 58/4, 753–799.

Úvod > 2021.1.1